Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Οι ικανότητες, ως συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων αποτελούν θεμέλιο για τη μάθηση και την προετοιμασία του αυριανού πολίτη (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2007). Μία από τις σπουδαιότερες είναι η ψηφιακή ικανότητα ή ο γραμματισμός (digital competence – literacy). πρόκειται για την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο την επίλυση προβλημάτων και τη συνεχή ανάπτυξή τους (όπως ορίζεται και στα νέα Προγράμματα Σπουδών για Δημοτικό και Γυμνάσιο). Οι ΤΠΕ εντάσσονται στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σε τρεις βασικούς άξονες, ως:

 • γνωστικό αντικείμενο: γνώσεις εννοιών, αρχών και μεθόδων  που θεμελιώνουν την Πληροφορική ως επιστήμη, 
 • τεχνολογικό εργαλείο: δεξιότητες για υπηρεσίες μέσω υπολογιστή και κάθε είδους λογισμικά,
 • μαθησιακό εργαλείο: δεξιότητες για κάθε ψηφιακό μέσο που υποστηρίζει τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.


Οι σημαντικότερες ικανότητες του ψηφιακού γραμματισμού, για κάθε μαθητή/τρια είναι:

 • να αναζητάει, αξιολογεί, επεξεργάζεται και δημοσιεύει την πληροφορία,
 • να χρησιμοποιεί περιβάλλοντα διαχείρισης κάθε είδους ψηφιακού υλικού,
 • να γνωρίζει και χειρίζεται εργαλεία επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, εικόνων, πινάκων, βάσεων δεδομένων,
 • να χρησιμοποιεί εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και διαδικτυακές εφαρμογές.


Παράλληλα με αυτές, μέσω των ομαδο-συνεργατικών δραστηριοτήτων, κάθε μαθητής/τρια: 

 • θέτει και υλοποιεί ατομικούς ή ομαδικούς στόχους,
 • αναλαμβάνει και υλοποιεί πρωτοβουλίες,
 • διερευνάει και επιλύει προβλήματα με τεχνολογικά μέσα,
 • συνεργάζεται με ομαδικό πνεύμα (στο σχολείο και εξ αποστάσεως).


Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές χρησιμοποιούν ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ με δραστηριότητες βασισμένες σε εργασίες και σχέδια έρευνας (project based) και δημιουργούν ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα βασισμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία σχετίζονται με την καθημερινή πραγματικότητα και τους σύγχρονους προσανατολισμούς.

Η Πληροφορική ως μάθημα ξεκινάει από την Α’ Δημοτικού διατρέχοντας όλο το Δημοτικό (για μία ώρα εβδομαδιαία), συνεχίζεται στο Γυμνάσιο (ως μονόωρο μάθημα, με την προσθήκη όμως μίας ώρας Τεχνολογίας) και συνεχίζεται στο Λύκειο ως μάθημα Επιλογής Πολυμέσων και Υπολογιστικών Εφαρμογών, καταλήγοντας στην «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» στη Γ’ Λυκείου. 


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+