Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

1.  Επικοινωνιακή προσέγγιση. Η ξένη γλώσσα αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας και ως φορέας μηνυμάτων και συναισθημάτων που καθορίζουν το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων.

2.  Απόκτηση Γνώσης. Η ξένη γλώσσα αποτελεί μέσο για την διεύρυνση και καλλιέργεια του γνωστικού ορίζοντα του μαθητή. Η εκπαιδευτική διαδικασία εστιάζει στην διεύρυνση των πληροφοριών που έχει πρόσβαση ο μαθητής μέσα από αυτήν. 

3.  Αυτονομία μάθησης. Η εκπαιδευτική πρακτική στοχεύει στην ανεξαρτητοποίηση του μαθητή 

 • καλλιεργώντας τη συμμετοχή του μέσα και έξω από την τάξη, 
 • ενισχύοντας τους τρόπους διαχείρισης του υλικού, 
 • προβάλλοντας τους καταλληλότερους τρόπους μελέτης, 
 • αναγνωρίζοντας και καλύπτοντας τις ανάγκες του. 

4.  Εξατομικευμένη μάθηση. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

 • απευθύνεται στον μαθητή σαν άτομο με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και ανάγκες, 
 • αναγνωρίζει τις ξεχωριστές στρατηγικές και ρυθμούς μάθησης, 
 • οργανώνεται με τρόπους που ικανοποιούν τις ιδιαιτερότητές του, και
 • εκμεταλλεύεται τις δυνατότητές του.  

5.  Πρότυπο μάθησης. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρότυπο διαχείρισης και οργάνωσης της γνώσης και επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει, διευκολύνει, συμπαραστέκεται και εμπνέει το μαθητή.

Ομάδες Εργασίας (Επίπεδα Ικανότητας)

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών πραγματοποιείται σε Ομάδες Εργασίας ανεξάρτητες από τα Ελληνικά τμήματα στα οποία είναι ενταγμένοι οι μαθητές. 

Οι ομάδες αυτές λειτουργούν από την Γ΄ Δημοτικού για τα Αγγλικά και από την Ε΄ Δημοτικού για τη Β΄ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά). 

Στόχο έχουν την πληρέστερη και αποδοτικότερη  εξυπηρέτηση των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών και μαθητριών μας. 

Οι Ομάδες Εργασίας των ξένων γλωσσών διέπονται από τις εξής αρχές: 

1.  Χρονικός Ορίζοντας. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει κοινή αφετηρία για όλους και ολοκληρώνεται σε μεγάλο χρονικό βάθος μέσα στον καθορισμένο ορίζοντα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2.  Εξατομίκευση Προγράμματος Σπουδών. Η πνευματική και η φυσική ωρίμανση των μαθητών και μαθητριών παρουσιάζεται με διαφορετικούς βαθμούς εξέλιξης σε κάθε ένα ξεχωριστά. Η εκπαιδευτική προσπάθεια πρέπει να ακολουθεί τους φυσιολογικούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξέλιξης για κάθε παιδί ώστε να οδηγήσει στα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

3.  Ενδυνάμωση Μαθητών. Ο ρυθμός κάλυψης του διδακτικού υλικού, το γνωστικό περιεχόμενο, οι γλωσσικές δεξιότητες, η ποσότητα εργασίας μέσα και έξω από το σχολείο και οι απαιτήσεις της διδακτικής πράξης πρέπει να ενδυναμώνουν και να ενισχύουν την προσπάθεια κάθε μαθητή και να ενισχύουν το αίσθημα προόδου και επιτυχίας.

4.  Επίτευξη Στόχων. Η συμμετοχή σε κάποια Ομάδα Εργασίας αποτελεί το μέσο για την επαρκέστερη απόδοση του μαθητή και την κατάκτηση κάθε εφικτού στόχου. Με το σκεπτικό αυτό η σύνθεση των ομάδων επιβεβαιώνεται ανά διετία με αντίστοιχες κατατακτήριες εξετάσεις και πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες μετακινήσεις όπου επιβάλλονται. 


Τα κριτήρια με τα οποία οι μαθητές εντάσσονται σε μια ομάδα εργασίας είναι τα ακόλουθα:

Επίδοση: Αυτή έχει καταγραφεί στις προηγούμενες χρονιές από τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών μέσα από τις διαδικασίες προφορικής και γραπτής αξιολόγησης. 

Ωριμότητα: Αυτή διαπιστώνεται από τον ρυθμό ολοκλήρωσης των ανατιθέμενων εργασιών, την βοήθεια και τις επεξηγήσεις που χρειάζονται οι μαθητές, τον βαθμό συγκέντρωσης που επιδεικνύουν.

Συμπεριφορά: Αυτή καταγράφεται στην συνέπεια ολοκλήρωσης κάθε εργασίας, στην ανεξαρτησία και αυτονομία των μαθητών, στη συνεργασία τους με άλλους μαθητές και μαθήτριες.

Συμμετοχή: Αυτή διαπιστώνεται από το βαθμό εμπλοκής των μαθητών στις διαδικασίες της ομάδας, τη συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας, την παρακολούθηση των κανόνων της ομάδας. 

Κατατακτήριο Τεστ: Αυτό καταγράφει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών.  

 

Δίγλωσσοι Μαθητές - Αγγλικά

Τα τμήματα για Δίγλωσσους Μαθητές λειτουργούν στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό για όσα παιδιά υπάγονται σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ένας ή και οι δύο γονείς έχουν μητρική γλώσσα την Αγγλική και τη χρησιμοποιούν εκτενώς στο σπίτι.
 • Ο μαθητής γεννήθηκε και μεγάλωσε σε Αγγλόφωνη χώρα και φοίτησε σε Νηπιαγωγείο ή παρακολούθησε κάποιες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκεί.
 • Ο μαθητής έχει παρακολουθήσει Αγγλόφωνο Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και η γλωσσική του ικανότητα υποστηρίζεται με την συνεχή χρήση Αγγλικών στο σπίτι. 

Τα τμήματα αυτά έχουν τους εξής στόχους:

 • Να καλλιεργήσουν τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών με μεθόδους ανάλογες αυτών που χρησιμοποιούνται στην Αγγλόφωνη εκπαίδευση: 
 • Να αυξήσουν την επικοινωνιακή ικανότητα και τη γλωσσική επάρκεια χτίζοντας πάνω στη γνώση που ήδη έχουν τα παιδιά.
 • Να καλλιεργήσουν ένα τρόπο σκέψης ο οποίος θεωρείται δεδομένος στην Αγγλόφωνη εκπαίδευση. 

Τα τμήματα χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές αυτής της κατηγορίας.

 

Learner’s Genie

Η εφαρμογή αφορά μαθητές και μαθήτριες ξένων γλωσσών και έχει σκοπό την μεγιστοποίηση της εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από δύο άξονες: 

 • Την (αυτό)αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειά τους, και 
 • Tον προσδιορισμό των στόχων χρήσης της ξένης γλώσσας. 

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί περιγραφικούς δείκτες ικανότητας και για τους δύο άξονες όπως έχουν καταγραφεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Common European Framework of Reference for Languages και από την Association of Language Testers in Europe στο σχετικό πλαίσιο αναφοράς. 

Τα αποτελέσματα που παρέχονται στον χρήστη πρέπει, και επιβάλλεται, να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στον εκπαιδευτικό με σκοπό την αυτογνωσία και τον προσδιορισμό των στόχων μάθησης του μαθητή. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι τα αποτελέσματα υποκαθιστούν οποιαδήποτε μορφή επίσημων εξετάσεων ή  άλλη μορφή αξιολόγησης που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός στον οποίο φοιτά ο εκπαιδευόμενος.

www.learnersgenie.gr


Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+