Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα  τα παιδιά βιώνουν το μάθημα με Δημιουργικό, Ευχάριστο, Χρήσιμο και Αποτελεσματικό τρόπο. Οι Σκοποί και οι Στόχοι του Δημοτικού σχολείου επιτυγχάνονται με ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο χωρίζεται σε Βασικό και σε Διευρυμένο.

Κεντρικός άξονας του συνολικού, σύγχρονου και πολυδιάστατου εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού αποτελεί ο Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης, ο οποίος  εξασφαλίζει και διασφαλίζει τη συνέχεια και τη ροή της γνώσης. Ο χάρτης αυτός συνιστά μια ακόμη καινοτομία του σχολείου μας και μία συνολική χαρτογράφηση του διδακτικού έργου που συντελείται εξελικτικά από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

 

 • Σε ενδοταξικούς  στόχους (σε επίπεδο τάξης)
 • Στους διαταξικούς στόχους (σε επίπεδο κάθε βαθμίδας) και
 • Σε διαβαθμιακούς στόχους (σε επίπεδο συνολικής διαβαθμιακής κλίμακας) των μαθητών μας.
 • Στη διδακτική μεθοδολογία
 • Στην αξιοποίηση του διαδραστικού μας υλικού.

 

 

Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (A’-Στ’ τάξη)

Στόχοι της διδασκαλίας των Ελληνικών είναι τα παιδιά να αποκτήσουν:

  • Aναγνωστική δεξιότητα
  • Ικανότητα γραπτής και προφορικής έκφρασης για βιωματικές καταστάσεις
  • Εκφραστική δεξιότητα
  • Ικανότητα ορθής γραφής
  • Ικανότητα στην πρόσληψη και την κατανόηση
  • Αναγνωριστική ικανότητα για τα γραμματικά μέρη του λόγου
  • Δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου και γενικότερα
  • Ευρύτερο λεξιλογικό εμπλουτισμό 
  • Συνεχή γλωσσική καλλιέργεια μέσα από την κατανόηση των δομών και της λειτουργίας της γλώσσας.


 • Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας (Α’- Στ’) και δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) (Γ’-Στ’)

Οι μαθητές σ’ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου διδάσκονται το μάθημα της αγγλικής γλώσσας, ενώ από τη Γ’ τάξη ξεκινά και η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Τμήμα Ξένων Γλωσσών)


 • Διδασκαλία των Μαθηματικών (Α’-Στ’)

Μέσα από τη διδασκαλία των μαθηματικών επιδιώκεται:

  • Η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης
  • Η απόκτηση μαθηματικών ικανοτήτων- δεξιοτήτων στην εκτέλεση πράξεων και στη λύση προβλημάτων 
  • Η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της ενεργούς εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω βιωματικών καταστάσεων, ομαδικών εργασιών και ποικίλων ψηφιακών και απλών υλικών που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές.


 • Διδασκαλία Φυσικών Μαθημάτων (Μελέτη Περιβάλλοντος για τις Α’-Δ’ δημοτικού, Γεωγραφία για τις Δ’-Στ’  και Φυσικές Επιστήμες για τις Ε’-Στ’)

Η διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στοχεύει:

  • Στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος και συνεργασίας
  • στην εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία
  • στην απόκτηση επιστημονικών γνώσεων για την κατανόηση του κόσμου
  • στην ανάπτυξη θετικής στάσης για το Περιβάλλον και ενεργούς συμμετοχής για τη βελτίωσή του.


Ορισμένα μαθήματα είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Λιγότερο Διάβασμα στο Σπίτι», μέσα στο οποίο η μάθηση ολοκληρώνεται μέσα στην τάξη.


Τα μαθήματα που εντάσσονται στο παραπάνω πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

  • Μελέτη Περιβάλλοντος (Α’- Δ’)
  • Θρησκευτικά (Γ’ -Στ’)
  • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε’- Στ’)


 • Διδασκαλία Θεωρητικών και Κοινωνικών Μαθημάτων (Ιστορία και Θρησκευτικά για τις Γ’-Στ’, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή για τις Ε’-Στ’).

Στοχεύει:

  • Στην ανάπτυξη  κοινωνικής, περιβαλλοντικής συνείδησης και πολιτιστικής παιδείας.
  • Στην καλλιέργεια αρχών και αξιών
  • Στην κατανόηση και τον έλεγχο των συναισθημάτων.


Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της μελέτης της ιστορικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής τόσο του  τόπου μας όσο και άλλων χωρών.


 • Διδασκαλία των Εικαστικών και της Μουσικής (Α’- Στ’ τάξεις,  στην Α’ και Β’ υπάρχει μάθημα Μουσικοκινητικής).

Στοχεύει:

  • Στην ανάπτυξη αισθητικής καλλιέργειας και απόλαυσης.
  • Στην ανάπτυξη μουσικών και εικαστικών δεξιοτήτων και μουσικής αντίληψης.


Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής (Α’- ΣΤ’, με επιπλέον ώρες Κολύμβησης)

Οι σκοποί του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του:

  • Κινητικού τομέα (κινητικές δεξιότητες, δραστηριότητες φυσικής κατάστασης και υγείας, κινητική δημιουργικότητα)
  • Γνωστικού τομέα (γνώσεις, κανόνες και αξίες)
  • Συναισθηματικού-κοινωνικού- ηθικού τομέα (σεβασμός, ειλικρίνεια, συνεργασία, προσπάθεια)  (Τμήμα Φυσικής Αγωγής)

Βασική προϋπόθεση όλων των παραπάνω αποτελεί και η ύπαρξη σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων του σχολείου μας.


 • Διδασκαλία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (H/Y για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου από την Α’- Στ’)

Ήδη από την Α’ δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις Νέες Τεχνολογίες. Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Δημοτικό στοχεύει:

  • Στην εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία της εποχής του από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. 
  • Στη χρήση βασικών προγραμμάτων  και
  • Στην κατανόηση βασικών εννοιών του Διαδικτύου και ασφαλούς πλοήγησής του (Τμήμα Πληροφορικής)

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+