Διευρυμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα


Το ευρύτερο, το «ξεχωριστό» μας πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, όπως προαναφέραμε,  αναπτύσσεται σε δύο «προγραμματικές ζώνες»:

1. Πρώτη ζώνη:Το «βασικό» διδακτικό μας πρόγραμμα:
με αυτό ακολουθούμε τον  κορμό του επίσημου προγράμματος της Πολιτείας. Επιδιώκουμε την καλλιέργεια και την ανάπτυξη  βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

2. Δεύτερη ζώνη: Το «διευρυμένο» εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα:
με αυτό παρέχουμε στους μαθητές μας πρόσθετες ώρες διδασκαλίας και οργανώνουμε καινοτομικά  προγράμματα. Διευρύνουμε έτσι το περιεχόμενο της  παιδαγωγικής, της διδακτικής και διαμαθητικής σχέσης με τους μαθητές μας  με δημιουργικές  «προγραμματικές επιλογές»  όπως:


 • «Διαθεματικές δραστηριότητες»

μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών μας στην εκπόνηση ομαδικών διαθεματικών εργασιών (projects) παρέχεται η δυνατότητα ενεργούς εμπλοκής τους σε δραστηριότητες αναζήτησης, εντοπισμού, επεξεργασίας και αξιολόγησης πληροφοριών, καθώς επίσης και στη σύνθεσή τους, με σκοπό την ανάπτυξη και παρουσίαση ενός τελικού παραδοτέου.

Μέρος της διαδικασίας αυτής αποτελεί η αξιοποίηση των σύγχρονων, διαθέσιμων, τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα μέσα από την καθοδήγηση και επίβλεψη από τους εκπαιδευτικούς μας, οι μαθητές, πέρα από γνώσεις και δεξιότητες, έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν αξίες, όπως η τήρηση κανόνων δεοντολογίας και ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου.   

 •  Λογοτεχνία
 • Θεατρική Παιδεία
 •  Όμιλοι-Ομάδες
 • Μεθοδολογία Μελέτης
 •  Πρόγραμμα «Στάση Ζωής»
 •  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και ευεξίας «Εν Σώματι»
 • Καθημερινή διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γαλλική ή γερμανική ως δεύτερη ξένη Γλώσσα (Γ΄-ΣΤ΄)

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος  ενσωματώνουμε από φέτος πρόσθετα και καινοτομικά προγράμματα με τα οποία οργανώνουμε καταστάσεις προσωπικής ανάπτυξης και δημιουργικής μάθησης όπως:

 

 • Μάθηση μέσω σχεδίων εργασίας (Project Based Learning) (PBL)

Τι είναι: Μια Παιδαγωγική διαδικασία μάθησης.

 • Δίνουμε έμφαση  στον μαθητή. Τον θεωρούμε ενεργό υποκείμενο της μάθησής του. Τον εμπλέκουμε  σε οργανωμένες καταστάσεις μάθησης  και τον ενθαρρύνουμε να δράσειμέσα από αυτές καλλιεργώντας την αυτονομία και την ευθύνη του.
 • Εστιάζουμε στη βαθμιαία κατασκευή των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Όχι μόνο μέσω της ατομικής δραστηριότητας, αλλά και μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται τόσο ανάμεσα στους μαθητές , όσο και ανάμεσα σε αυτούς και το Δάσκαλο.
 • Δεν επιδιώκουμε να διδάσκουμε στα παιδιά   κατακερματισμένες γνώσεις. Ξεπερνούμε τους φραγμούς ανάμεσα στους χωριστούς κλάδους της γνώσης και καλλιεργούμε , ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, λειτουργικές  δεξιότητες.
 • Ανοίγουμε το σχολείο στη ζωή. Δένουμε τη σχολική μάθηση με την καθημερινή εμπειρία και τα βιώματα των μαθητών.Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη βαθύτερων κινήτρων στους μαθητές. Στην ευχαρίστησή τους από τη σχολική εμπειρία και στην επιθυμία της ανακάλυψης και της δράσης.
 • Καλλιεργούμε συνεργατικές μορφές της σχολικής δουλειάς. Ευνοούμε  την ομαδική λειτουργία της τάξης. Όλοι οι μαθητές δεν κάνουν σταθερά το ίδιο πράγμα,  ταυτόχρονα. Οι εργασίες είναι ανοιχτές.  Δεν επιδέχονται μία και μόνη λύση. Είναι εργασίες πιο περιεκτικές, λιγότερο στερεότυπες  και εντάσσονται σε πραγματικές περιστάσεις και σχέδια δράσης.


Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία η εκπαίδευση και η πολύπλευρη  ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας.

 • Η Θεατρική παιδεία : μια Παιδαγωγική με το θέατρο


Το θέατρο, ως πολιτιστικό αγαθό, είναι παιδεία… Είναι η πρόκληση για την εκπαίδευση να αντισταθεί στην παρακμή  της σύγχρονης κοινωνίας. Να αντιτάξει  πρότυπα επιμόρφωσης ανοιχτά στη συμμετοχή,  στο στοχασμό, στη δημιουργικότητα, την εκφραστικότητα και την αυτονομία. Με αυτό τα σκεπτικό  οργανώσαμε  ένα διαχρονικό πρόγραμμα θεατρικής παιδείας , για όλες τις τάξεις του Δημοτικού,  μέσα από το οποίο υλοποιούμε  μια «παιδαγωγική με το θέατρο». Η «Παιδαγωγική με το θέατρο» στηρίζεται σε ζωντανές δραστηριότητες από τη ζωή της ομάδας-τάξης, οι οποίες ενσωματώνονται , ως ξεχωριστό «μάθημα» στο πρόγραμμα σπουδών των μαθητών μας. Το «μάθημα» αυτό θα διδαχθεί από ειδικό της Θεατρικής Αγωγής,  με στόχο να συμβάλει στην ανανέωση των διδακτικών μεθόδων, και στη δημιουργία πιο ευχάριστου και δημιουργικού μαθησιακού κλίματος. 

 

 • Οι Μορφωτικοί Όμιλοι και οι Μαθητικές  Ομάδες


Στο πλαίσιο των ευρύτερων  δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού μας προγράμματος αναπτύσσεται ένα δημιουργικό πρόγραμμα μορφωτικών ομίλων και μαθητικών ομάδων, μέσω του οποίου οι μαθητές μας καλλιεργούν ιδιαίτερες ικανότητες ή ικανοποιούν προσωπικά τους διαφέροντα και κλίσεις.Οι μαθητές μας με την ένταξή τους  στους μορφωτικούς ομίλους:

- Έρχονται σε επαφή με ποικίλες δραστηριότητες και δράσεις που τους επιτρέπουν να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.

Ψυχαγωγούνται και αντλούν προσωπική ευχαρίστηση, μέσα από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Καλλιεργούν ειδικές δεξιότητες.

Αναπτύσσουν ομαδοσυνεργατικές πρακτικές και κοινωνικές στάσεις και αξίες.

- Έχουν τη   σε όλη τη διάρκεια  της πρωτοβάθμιας φοίτησης τους να αποκτήσουν πολλαπλές εμπειρίες,  μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορα είδη ομίλων.


 • Tο Πρόγραμμα «Εν Σώματι»

Για την καλλιέργεια υγιεινών συνηθειών ζωής. Για τη συνειδητοποίηση των κινδύνων που συνεπάγεται ο σύγχρονος και συχνά αλόγιστος τρόπος ζωής και  διατροφής, και γενικά για την εξασφάλιση της υγείας των μαθητών μας , έχουμε οργανώσει – στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής υγείας – ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με ομάδα ειδικών από το «Χαροκόπειο» Πανεπιστήμιο. Οι δάσκαλοί μας έχουν επιμορφωθεί για τον σημαντικό αυτό στόχο και εφαρμόζουν πλήρες πρόγραμμα αγωγή υγείας κάτω από τον συμβολικό τίτλο: «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ».


Οι προσπάθειες αυτές των μαθητών μας, ο τρόπος που αντιλαμβάνονται και υλοποιούν τα καινοτόμα αυτά προγράμματα, καθώς και η διαμόρφωση και εξέλιξη της προσωπικότητάς τους, υποστηρίζονται άμεσα και έμπρακτα με:


 • Το θεσμό του  Δασκάλου / Μέντορα: ένας θεσμός Παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των μαθητών μας.

Στόχος του θεσμού: Η προσωπική ανάπτυξη του μαθητή. Η  καλλιέργεια και η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας ή διαδικασίας που αποσκοπεί στη βελτίωση του μαθητή, μέσω της διαρκούς απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων.

- Είναι μία δημιουργική, και διαδραστική σχέση μεταξύ Δασκάλου- Μαθητή-Γονέα, η οποία  χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και δέσμευση. Ο Μέντορας καθοδηγεί, υποστηρίζει, συμβουλεύει, αλλά και «προκαλεί» τον μαθητή, να εξοικειωθεί με τον τρόπο που πρέπει να θέτει προσωπικούς  στόχους, καθώς και με τη μεθόδευση των ενεργειών για την υλοποίησή τους.

- Ο  θεσμός αυτός , ως  παιδαγωγική και διδακτική καθοδήγηση και υποστήριξη θα συμβάλει στην αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση των μαθητών,  στην καλύτερη προσαρμογή τους στις σχολικές συνθήκες και την αποτελεσματικότητα της σχολικής του φοίτησης. Σημαντικό,επίσης, στοιχείο του θεσμού είναι η  δημιουργική, και διαδραστική σχέση μεταξύ Δασκάλου Μαθητή και Γονέα , ο οποίος εμπλέκεται γόνιμα και δημιουργικά στην προσωπική και μαθησιακήεξέλιξη του παιδιού. 


 •  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας


Το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας αφορά στην αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών των μαθητών σε συγκεκριμένες βασικές ενότητες των δύο κύριων μαθημάτων (Ελληνικών και Μαθηματικών).
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές, με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής τους πορείας, με την ενίσχυση τόσο του γνωστικού τους δυναμικού όσο και της αυτοπεποίθησής τους.


Το διδακτικό πρόγραμμα Α’ Δημοτικού ισχύει ως εξής:

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

10


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2


ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

1


ΟΜΙΛΟΙ

1


ΑΓΓΛΙΚΑ

5


ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

4


Η/Υ

1


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

2


ΜΟΥΣΙΚΗ

1


ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1


ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ

35


 

   

Το διδακτικό πρόγραμμα Β' Δημοτικού ισχύει ως εξής:

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

10


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2


ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

1


ΟΜΙΛΟΙ

1


ΑΓΓΛΙΚΑ

5


ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

4


Η/Υ

1


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

2


ΜΟΥΣΙΚΗ

1


ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1


ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ

35


 

Το διδακτικό πρόγραμμα Γ’ Δημοτικού ισχύει ως εξής:


   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

9


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2


Η/Υ

1


ΙΣΤΟΡΙΑ

2


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1


ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

1


ΟΜΙΛΟΙ

1


ΑΓΓΛΙΚΑ

5


ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

2


ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

4


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

1


  ΜΟΥΣΙΚΗ

1


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1


ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ

40


 

 

 

Το διδακτικό πρόγραμμα Δ’ Δημοτικού ισχύει ως εξής:


   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

9


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2


Η/Υ


ΙΣΤΟΡΙΑ

2


ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1


ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

1


ΟΜΙΛΟΙ

1


ΑΓΓΛΙΚΑ

5


ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

3


ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

4


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

1


ΜΟΥΣΙΚΗ

1


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1


ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ

40


 

 

 

 

 

Το διδακτικό πρόγραμμα Ε’ Δημοτικού ισχύει ως εξής


 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

8

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2

Η/Υ

ΦΥΣΙΚΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2

ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

1

ΟΜΙΛΟΙ

1

ΑΓΓΛΙΚΑ

5

ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

3

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

4

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

1

ΜΟΥΣΙΚΗ

1

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ

40

 

 

 

 


Το διδακτικό πρόγραμμα ΣΤ’ Δημοτικού ισχύει ως εξής: 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

8

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2

Η/Υ

ΦΥΣΙΚΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΗ

1

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

1

ΟΜΙΛΟΙ

1

ΑΓΓΛΙΚΑ

5

ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

3

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

4

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

1

ΜΟΥΣΙΚΗ

1

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ

40

Social Media

Οι Προτάσεις μας

05/05/2016Summer Camp 2016Tο Summer Camp των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι κοντά σας, για ακόμη μια χρονιά! Και φέτος, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, από τη λήξη του...
περισσότερα tips
All Rights ReservedΟροι ΧρήσηςΠροσωπικά ΔεδομέναCreated by SiEBEN
Google+